فهم خطاب محمدی (ص)

ما بايد به فهم خطاب محمدى صلى الله عليه و آله اعتلاء و ارتقاء بيابيم و در واقع قرآن بيانگر مقامات مسير تكاملى انسان است و انسان را عوالم است و اين فريق، بطون و تأويلات و مقامات و اسرار آيات را به اندازه اعتلاى وجودى و درايت و بينشى كه يافته اند تفسير مى نمايند تا شرح صدر مفسر چه قدر بوده باشد، و به قول متأله سبزوارى در اول اسرار الحكم: تا مشكلى مى رسد تبادر به رد و انكار نكنيد كه مطلب عاليه را فهميدن هنر است نه رد و انكار.